Dostawa sprzętu stomatologicznego i medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 225720366, 225720373 , fax. 225720363
 • Data zamieszczenia: 2019-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Żwirki i Wigury 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225720366, 225720373, fax. 225720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu stomatologicznego i medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu stomatologicznego i medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na następujące części zamówienia (Pakiety): Pakiet 1 Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych – 2 szt. Pakiet 2 Piec do wygrzewania pierścieni Magma (bez katalizatora) – 1 szt. Pakiet 3 Laser stomatologiczny – 1 szt. Pakiet 4 Aparat holterowski do pomiaru ciśnienia – 2 szt. Pakiet 5 Optyki typu Hopkins – 2 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2.1–2.5 do SIWZ. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) uzgodnienie terminu dostawy i instalacji z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru; 2) dostawa przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w jednostkach organizacyjnych WUM: 3) w zakresie Pakietu nr 2, 3 i 5: a) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż urządzenia, podłączenie do mediów oraz uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawności jego działania, b) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi urządzenia; 4) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy; 5) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (użytkownikowi), potwierdzone protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy (Załącznik nr 6.1 oraz 6.2).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33130000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną