Dostawa sprzętu naukowo – badawczego do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie tj. Stacjonarnego densytometru rentgenowskiego do pomiaru gęstości kości wraz ze szkoleniem w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji w siedzibie Zamawiającego dla min. 2 osób.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka
 • Telefon/fax: tel. 834 05 14 , fax. 834 76 65
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
  ul. Marymoncka 34
  00-968 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 834 05 14, fax. 834 76 65
  REGON: 32783000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://awf.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu naukowo – badawczego do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie tj. Stacjonarnego densytometru rentgenowskiego do pomiaru gęstości kości wraz ze szkoleniem w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji w siedzibie Zamawiającego dla min. 2 osób.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu naukowo – badawczego do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie tj. Stacjonarnego densytometru rentgenowskiego do pomiaru gęstości kości wraz ze szkoleniem w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji w siedzibie Zamawiającego dla min. 2 osób. (CPV: 33100000-0, 33120000). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własne ryzyko i na własny koszt przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego na terenie AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34. 5. Sprzęt musi być dostarczony wraz z materiałami i wyposażeniem umożliwiającym jego eksploatację bezpośrednio po przekazaniu Zamawiającemu. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Użyte przez Zamawiającego, w opisie przedmiotu zamówienia, dla oznaczenia materiałów znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy, oraz normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny lub technologiczny i we wszystkich przypadkach ich użycia dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, zwanych dalej „rozwiązaniami równoważnymi”. Określony sprzęt, urządzenia i inne elementy opisu mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi o nie gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych lub technologicznych. Użycie „sformułowań ograniczających” nie ma na celu preferowania danego producenta lub jego produktu lecz służy jedynie wskazaniu na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy nie gorsze od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w załączniku 2 do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanego materiału. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych lub technologicznych niż wskazane w załącznikach do SIWZ. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną