Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściach

Biuro Rzecznika Praw Dziecka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Biuro Rzecznika Praw Dziecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-450 Warszawa, ul. Przemysłowa
 • Telefon/fax: tel. 22 5836600 , fax. 22 5836696
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Rzecznika Praw Dziecka
  ul. Przemysłowa 30/32
  00-450 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5836600, fax. 22 5836696
  REGON: 01638763000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brpd.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie w podziale na dwie części. Przedmiotem cz.I zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego- sześciu rodzajów komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem. Przedmiotem cz.II zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego- komputerów biurowych wraz z oprogramowaniem, monitorów, dysków oraz RAM. Parametry techniczne wszystkich objętych zamówieniem urządzeń oraz szczegółowy zakres prac zostały opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.Przedmiot zamówienia winien być wykonany w terminie 17 dni od dnia zawarcia umowy* * Wskazany termin jest maksymalnym terminem realizacji zamówienia. Zamawiający dokona oceny ofert także pod kątem oferowanego przez Wykonawcę krótszego terminu realizacji zamówienia- dostawy wg kryterium oceny ofert- termin realizacji zamówienia 20%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną