Dostawa sprzętu medycznego i wyrobów jednorazowego użytku.

Wojskowy Instytut Medyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-141 Warszawa, ul.Szaserów
 • Telefon/fax: tel. 022 681-67-49 , fax. 022 681-67-49
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Medyczny
  ul.Szaserów 128
  04-141 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 681-67-49, fax. 022 681-67-49
  REGON: 15294487000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wim.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego i wyrobów jednorazowego użytku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 1 pozycja 1 - Rejestrator holterowski EKG, pozycja 2 - Materiały jednorazowego użytku do w/w rejestratora holterowskiego, Pakiet nr 2 - Wirówka laboratoryjna, Pakiet nr 3 - Aparat do kriostrippingu wraz z sondami do krioobliteracji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną