Dostawa serwerów RACK

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-452 Warszawa, Księcia Janusza
 • Telefon/fax: tel. 22 6915952, 22 6915977, , fax. 22 877 67 22
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
  Księcia Janusza 64
  01-452 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6915952, 22 6915977, , fax. 22 877 67 22
  REGON: 32590800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igf.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa serwerów RACK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów typu RACK w celu rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu w następujących rodzajach i ilościach: Serwer RACK – wielkość zamówienia – 3 sztuki. Wykonawca musi zaoferować urządzenia tego samego producenta oraz tego samego modelu. Wykonawca zobowiązuje się, by dostarczane serwery RACK w ramach przedmiotu umowy były: 1) fabrycznie nowe i wolne od wad, oraz posiadające oznakowanie (certyfikat) CE, nie obciążone prawami na rzecz osób trzecich; 2) dostarczone Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu; 3) nieużywane, nie były przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie były wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika – dotyczy to także części składowych urządzeń; 4) kompletne, aby do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów; 5) pozbawione wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do urządzeń i ich serwisowanie pracownikom Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych. Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych urządzeń będących przedmiotem zamówienia określone zostały w dalszej części niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty w języku polskim, takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie o zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie płyty z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być objęte gwarancją na okres co najmniej 36 miesięcy, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby czas dostawy wszystkich elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wynosił nie więcej niż 25 dni roboczych, od dnia podpisania umowy. (Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015 r., poz. 90 z późn. zm.)).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną