Dostawa samodzielnego stanowiska do analizy oddziaływań molekularnych z wykorzystaniem mikrowagi kwarcowej z monitoringiem zmian dyssypacji energii

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-822 Warszawa, Poleczki
 • Telefon/fax: tel. 221821156
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
  Poleczki 19
  02-822 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 221821156
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samodzielnego stanowiska do analizy oddziaływań molekularnych z wykorzystaniem mikrowagi kwarcowej z monitoringiem zmian dyssypacji energii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest dostawa samodzielnego stanowiska do analizy oddziaływań molekularnych z wykorzystaniem mikrowagi kwarcowej z monitoringiem zmian dyssypacji energii dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38430000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną