Dostawa samochodu osobowo-dostawczego typu furgon

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-673 Warszawa, ul. Podleśna
 • Telefon/fax: tel. 22 5694230, 5694416, 5694263 , fax. 225 694 415
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Podleśna 61
  01-673 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5694230, 5694416, 5694263, fax. 225 694 415
  REGON: 80507000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imgw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowo-dostawczego typu furgon
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa samochodu osobowo-dostawczego typu furgon”. 2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie 1 sztuki fabrycznie nowego, z bieżącego roku produkcji, samochodu osobowo-dostawczego typu furgon na potrzeby realizacji zadań ekip serwisowych Zamawiającego, zajmujących się utrzymaniem lotniskowych systemów meteorologicznych AWOS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną