Dostawa samochodu osobowego.

Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-521 Warszawa, Rakowiecka
 • Telefon/fax: tel. +48226408511 , fax. +48228487794
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej
  Rakowiecka 37A
  02-521 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226408511, fax. +48228487794
  REGON: 00031916700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2019 r. samochodu osobowego, 5 miejscowego, o parametrach technicznych i wymaganiach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną