„Dostawa środków dezynfekcji na potrzeby Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie.”

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-401 Warszawa, Al. Solidarności
 • Telefon/fax: tel. 22 555 11 54 , fax. 22 619 69 43
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Solidarności 67
  03-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 555 11 54, fax. 22 619 69 43
  REGON: 01229882300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipzp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa środków dezynfekcji na potrzeby Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do dezynfekcji dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie. Zamówienie obejmuje 10 następujących części (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części lub na całość zamówienia). Szczegółowy opis asortymentowo- ilościowy zamówienia w podziale na poszczególne części zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący jednocześnie opis przedmiotu zamówienia. Zakres ilościowy i asortyment będzie uzależniony od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości w Formularzu asortymentowo-cenowym mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć w ramach poszczególnych pozycji). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych co do wartości poszczególnych części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną