Dostawa przełączników sieciowych

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-724 Warszawa, ul. Chełmska
 • Telefon/fax: tel. 022 841-26-35 , fax. 022 841-58-91
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
  ul. Chełmska 21
  00-724 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 841-26-35, fax. 022 841-58-91
  REGON: 27493800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wfdif.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przełączników sieciowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych Fiber Channel i Ethernet. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną