Dostawa produktu leczniczego Pembrolizumab.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-138 Warszawa, ul. Płocka
 • Telefon/fax: tel. 224 312 128 , fax. 224 312 452
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  ul. Płocka 26
  01-138 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 312 128, fax. 224 312 452
  REGON: 28849000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igichp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktu leczniczego Pembrolizumab.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Pembrolizumab – 58 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną