Dostawa procesora tkankowego i analizatora hematologicznego dla Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Telefon/fax: tel. 225 931 390 , fax. 225 931 391
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 931 390, fax. 225 931 391
  REGON: 17845000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa szkoła Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa procesora tkankowego i analizatora hematologicznego dla Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cpv: 38500000-0 Przedmiotem zamówienia jest dostawa procesora tkankowego karuzelowego i analizatora hematologicznego dla Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Dopuszcza się złożenie ofert częściowych TAK Oznaczenie części zamówienia: ZADANIE NR 1 CPV: 38500000-0 Krótki opis części zamówienia: Dostawa procesora tkankowego karuzelowego dla Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa. Oznaczenie części zamówienia: ZADANIE NR 2 CPV: 38500000-0 Krótki opis części zamówienia: Dostawa analizatora hematologicznego dla Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną