Dostawa pieczywa

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-908 Warszawa, Gen. Witolda Urbanowicza
 • Telefon/fax: tel. +48261837865 , fax. +48261839723
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  Gen. Witolda Urbanowicza 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261837865, fax. +48261839723
  REGON: 12122900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pieczywa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa: bułek różnego rodzaju, bułki tartej, chleba/chlebka różnego rodzaju, ciabatek, mini bagietek, rogali i sucharów. Wykaz przedmiotu zamówienia zawiera „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, a wymogi technologiczne określa załącznik Nr 3A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną