Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych i urządzeń zamawiającego, a także usług dodatkowych w tym opłat drogowych i innych usług i artykułów eksploatacyjnych dostępnych na stacjach Wykonawcy

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy
 • Telefon/fax: tel. +48 22 4431400 , fax. +48 22 4431402
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa
  Pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 4431400, fax. +48 22 4431402
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych i urządzeń zamawiającego, a także usług dodatkowych w tym opłat drogowych i innych usług i artykułów eksploatacyjnych dostępnych na stacjach Wykonawcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ciągła paliw płynnych, w szczególności: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, do samochodów służbowych i urządzeń Zamawiającego, oraz innych artykułów eksploatacyjnych dostępnych, na stacjach paliw wskazanych przez Wykonawcę, a także świadczenie usług dodatkowych, w tym rozliczania opłat drogowych i mycia samochodów. 2) Oferowane produkty paliwowe muszą spełniać normy: PN-EN228: 2013-04, PN-EN 590:2013-12. 3) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na stałym poziomie dostępności stacji przez cały okres obowiązywania umowy – min. 8 stacji paliw na terenie m.st. Warszawy czynnymi 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, objętych systemem rozliczania bezgotówkowego z użyciem kart identyfikacyjnych, czynnych całodobowo, również w dni wolne od pracy, niedziele i święta, z których każda oferuje pełen asortyment paliw określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 4) Dostawy realizowane będą przez stacje działające w systemie bezgotówkowym, z wykorzystaniem firmowych identyfikacyjnych kart paliwowych. 5) Karty identyfikacyjne będą umożliwiały również bezgotówkowe rozliczenie opłat za drogi płatne krajowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (autostrady), z wyłączeniem opłat za autostrady dokonywane w systemie viaTOLL, oraz za inne produkty i usługi oferowane na stacjach Wykonawcy. 6) Szacunkowa ilość paliw: ok. 103 932 litrów/rok, w tym: – około 76 296 litrów benzyna bezołowiowa 95, – około 27 636 litrów olej napędowy. 7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną