Dostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami na potrzeby projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w podziale na 3 części

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka
 • Telefon/fax: tel. 22 56 54 652, , fax. 22 565 46 14
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  ul. Rakowiecka 2D
  02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 56 54 652, , fax. 22 565 46 14
  REGON: 10050000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ndap.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami na potrzeby projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w podziale na 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami na potrzeby realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Oprogramowanie zostanie wykorzystane przy tworzeniu i utrzymaniu systemu informatycznego Archiwum Dokumentów Elektronicznych, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” na podstawie porozumienia nr POPC.02.01.00000085/1800 o dofinansowanie projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych” zawartego w dniu 10 maja 2018 r. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 osobne części. Część I - Dostawa 5 licencji oprogramowania do optymalizacji baz danych, monitorowania pracy systemu oraz tworzenia i testowania oprogramowania: Jetbrains All Products Pack Commercial lub równoważnego; Część II - Rozbudowa istniejącego rozwiązania zabezpieczenia brzegu sieci (IDS/IPS) opartego na infrastrukturze Fortigate FG-500E i FortiAnalyzer o licencje Fortigate-VM lub równoważne na co najmniej: • 4 wirtualne procesory • 6 GB RAM; Część III - Dostawa licencji oraz oprogramowania do administracji baz danych Postgres, EDB Postgres (dla wersji bazy PostgreSQL 10 i 11) lub równoważne zgodnie z poniższym: 1 - Oprogramowanie EDB Postgres Standard wraz z licencjami umożliwiającymi korzystanie z oprogramowania przez okres gwarancji, dla 8 vCPU na platformie Linux Parametry równoważności w zakresie ww. części zamówienia zostały szczegółowo opisane w Części II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część II Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48900000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną