Dostawa oprogramowania ERP dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-445 Warszawa, E. Ciołka
 • Telefon/fax: tel. 228 360 191, , fax. 228 378 127
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
  E. Ciołka 11
  01-445 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 360 191, , fax. 228 378 127
  REGON: 10183960000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozwola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania ERP dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania ERP dla SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego został zawarty w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 7 do SIWZ (projekt umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną