Dostawa olejów silnikowych i płynów samochodowych oraz preparatów do myjni automatycznej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-685 Warszawa, ul. Poznańska
 • Telefon/fax: tel. 225 251 243 , fax. 225 251 279
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
  ul. Poznańska 22
  00-685 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 251 243, fax. 225 251 279
  REGON: 29467400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.meditrans.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa olejów silnikowych i płynów samochodowych oraz preparatów do myjni automatycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów silnikowych i płynów samochodowych oraz preparatów do myjni automatycznej, szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia: Zadanie 1. Olej do pojazdów marki Mercedes Zadanie 2. Olej do pojazdów marki Renault Zadanie 3. Olej do pojazdów marki Škoda Zadanie 4. Olej do pojazdów marki Fiat Zadanie 5. Chemia samochodowa Zadanie 6. Chemia warsztatowa Zadanie 7. Preparaty do myjni automatycznej Zadanie 8. Sorbent Zadanie 9. Materiały do układu klimatyzacji 2. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 m-cy od daty podpisania umowy. 3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. 4. Przez cały okres obowiązywania umowy dostawy realizowane będą na warunkach i cenach określonych w podpisanej umowie. 5. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych do wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ. Przez produkt równoważny rozumie się produkt o parametrach jakościowych takich samych lub lepszych jak te, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Posiadający te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09211100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną