Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka
 • Telefon/fax: tel. 228 228 853 , fax. 228 231 219
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
  ul. Szczęśliwicka 36
  02-353 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 228 853, fax. 228 231 219
  REGON: 10202670000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo-ochota.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora. Opis przedmiotu zamówienia, zawierający wymagania dotyczące odczynników oraz ilości zamieszczono w załączonym do niniejszego SIWZ formularzu asortymentowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ); wymagania dotyczące analizatora podano w załączonej specyfikacji technicznej analizatora (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Zaoferowane odczynniki immunodiagnostyczne, analizator, materiały kontrolne mają odpowiadać wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) i być dopuszczone do obrotu na terenie RP, na co Wykonawca winien posiadać odpowiednie dokumenty i przedstawić je na żądanie Zamawiającego. Wykonawca winien posiadać aktualne karty charakterystyki produktu lub karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych na produkty, na które odpowiednie przepisy wymagają ich posiadania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane karty przed podpisaniem umowy. Instrukcja obsługi analizatora - w języku polskim. Zamawiający zastrzega możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości odczynników od ilości wymienionych w formularzu asortymentowym, w związku ze zmianą zapotrzebowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną