Dostawa odczynników do badania krwi oraz materiałów zużywalnych do analizatorów dla Zakładu Biochemii w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym.

Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-982 Warszawa, ul. Trylogii
 • Telefon/fax: tel. 22 569 99 14 , fax. 22 569 99 06
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Trylogii 2/16
  01-982 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 569 99 14, fax. 22 569 99 06
  REGON: 00078609300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.insp.waw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do badania krwi oraz materiałów zużywalnych do analizatorów dla Zakładu Biochemii w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa „odczynników do badania krwi oraz materiałów zużywalnych do analizatorów dla Zakładu Biochemii w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym” do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych (wskazanych w opisie dla danej Części zamówienia), podzielona na IV (cztery) odrębne Części, tj.: a) Część I – odczynniki do analizatora Cobas Integra 400 wskazanego producenta lub równoważne i wykonanie dwóch przeglądów półrocznych analizatora; b) Część II – odczynniki do analizatora Sysmex XN 1000 wskazanego producenta lub równoważne; c) Część III – odczynniki do analizatora Tosoh AIA 360 wskazanego producenta lub równoważne i wykonanie przeglądu rocznego analizatora; d) Część IV – odczynniki do analizatora Nova pHOx plus M wskazanego producenta lub równoważne. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy dla poszczególnych Części zamówienia, zawarte są w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa”, który stanowi Załączniki nr 1 do dokumentacji przetargowej. 3. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie przedmiotów zamówienia wskazanych w Załączniku nr 1 do dokumentacji przetargowej o takich samych lub lepszych parametrach i właściwościach. 4. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnymi lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie odczynników gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia o parametrach i właściwościach równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że oferowane przez niego przedmioty zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę z odczynnikami równoważnymi musi spełnić warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią dokumentacji przetargowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną