Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA z podziałem na dwie części

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-106 Warszawa, Pawińskiego
 • Telefon/fax: tel. +48(22)6028645, , fax. +48(22)8254979
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22)6028645, , fax. +48(22)8254979
  REGON: 01132013000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zer.mswia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA z podziałem na dwie części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA z podziałem na dwie części. 2. Przedmiotem zamówienia w CZĘŚCI 1 jest sukcesywna dostawa tonerów i pojemników na zużyty toner dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, wskazanych w Tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) dla CZĘŚCI 1, stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ. 3. Przedmiotem zamówienia w CZĘŚCI 2 jest dostawa tonerów i zestawów konserwacyjnych dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, wskazanych w Tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) dla CZĘŚCI 2, stanowiącego Załącznik nr 1b do SIWZ. 4. Składając ofertę zawierającą rozwiązania równoważne w zakresie materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych o większej wydajności niż wymaga się w OPZ dla CZĘŚCI 1 i 2, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić w ofercie nazwę producenta, symbol/nr katalogowy, wydajność oferowanych zamienników lub materiałów eksploatacyjnych o większej wydajności niż wymaga się w OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną