Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów

Zarząd Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna
 • Telefon/fax: tel. 22 8268211 w. 224 , fax. 22 8267006, 8272552
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego
  ul. Żelazna 61
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8268211 w. 224, fax. 22 8267006, 8272552
  REGON: 12605780000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.waw.pl; https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i faxów zgodnie z załączonymi wykazami / załączniki nr 1a i 1b do SIWZ /. 2. Materiały muszą być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń w instrukcjach obsługi technicznej, takie które nie spowodują utraty gwarancji w przypadku ich użytkowania. Dostarczone produkty muszą być oryginalnie zapakowane i oznaczone przez producenta materiału, opakowane hermetycznie , nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną