Dostawa materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 22 83 05 400 , fax. 22 83 05 399
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ
  ul. Mikołaja Kopernika 43
  00-328 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 83 05 400, fax. 22 83 05 399
  REGON: 00029752000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsdz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. część 1: Nici wchłanialne część 2: Nici niewchłanialne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio 2.1 - 2.2). Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną