dostawa materiałów promocyjnych z logo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego
 • Telefon/fax: tel. 22 601 47 30 , fax. 22 8456751, 6463708
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Stefana Batorego 5
  02-591 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 601 47 30, fax. 22 8456751, 6463708
  REGON: 12293240000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa materiałów promocyjnych z logo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo, w podziale na 3 części: część I – dostawa materiałów promocyjnych z logo „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”; część II – dostawa materiałów promocyjnych z logo „Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO)”; część III - dostawa materiałów promocyjnych z logo, na potrzeby Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest: dla części I - w Załączniku nr 1/1 do projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ; dla części II - w Załączniku nr 1/2 do projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ; dla części III - w Załączniku nr 1/3 do projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA: W ramach realizacji klauzuli środowiskowej, dostarczanie przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego będzie odbywało się poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10.00 – 14.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną