Dostawa materiałów opatrunkowych z podziałem na 3 części.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi
 • Telefon/fax: tel. 022 349 62 22 , fax. 022 349 62 23
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
  ul. Indiry Gandhi 14
  02-776 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 349 62 22, fax. 022 349 62 23
  REGON: 28848400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ihit.waw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych z podziałem na 3 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna Dostawa materiałów opatrunkowych z podziałem na 3 części. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera: Załącznik Nr 1A do SIWZ – specyfikacja asortymentowo-cenowa, Załącznik Nr 4 do SIWZ – wzór umowy. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe jak opisane w załączniku nr 1A do SIWZ (specyfikacja asortymentowo - cenowa). Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały użyte nazwy własne/marki produktów lub producenta Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Za równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia przez oferowany produkt, produktów równoważnych wg funkcjonalności i zgodnych z parametrami technicznymi nie gorszymi niż produkt wskazany przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną