Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej PN/02/05/2019

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej
 • Telefon/fax: tel. 22 234 50 95, 234 65 62, , fax. 22 234 50 95
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
  Al. Armii Ludowej 16
  00-637 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 234 50 95, 234 65 62, , fax. 22 234 50 95
  REGON: 52500058340000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.il.pw.edu.pl, www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej PN/02/05/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej PN/02/05/2019 2. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 5 do siwz Opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 5 do siwz (Opisie przedmiotu zamówienia) oraz załączniku nr 4 do siwz (Istotnych dla stron postanowieniach umowy). 3. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 5. Wykonawca dostarczy materiały biurowe swoim transportem, w terminie 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego, w godz. 9.00-15.00 poniedziałek – piątek. 6. Dostarczane materiały biurowe będą podzielone na poszczególne partie: PARTIA I – ZMiDS PARTIA II – ACE PARTIA III – ZIPiZwB PARTIA IV – ZIK PARTIA V – ZMBiZI PARTIAVI – ZMTiMNK PARTIA VII – Biuro Dziekana PARTIA VIII – ZWMTSiP PARTIA IX – DZP PARTIA X – Laboratorium PARTIA XI – Księgowość PARTIA XII – ZTMiND PARTIA XIII – Dział Rozwoju
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną