Dostawa licencji systemu do monitorowania środowisk IT spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. (ang. Application Performance Monitoring - APM), instalację, konfigurację i usługę wsparcia technicznego

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-805 Warszawa, Chmielna
 • Telefon/fax: tel. + 48 102 21 71, 22 102 21 70 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
  Chmielna 85/87
  00-805 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. + 48 102 21 71, 22 102 21 70, fax. -
  REGON: 36476052000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.akmf.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji systemu do monitorowania środowisk IT spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. (ang. Application Performance Monitoring - APM), instalację, konfigurację i usługę wsparcia technicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa licencji na oprogramowanie dla systemu monitorowania środowisk IT Zamawiającego (ang. Application Performance Monitoring - APM) w modelu subskrypcyjnym obejmującym okres 12 miesięcy kalendarzowych, zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 2. Usługa polegająca na instalacji i konfiguracji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w modelu zapewniającym działanie w infrastrukturze Zamawiającego, zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 12 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 3. Zapewnienie usługi wsparcia technicznego dla dostarczonego systemu, realizowanej na rzecz Zamawiającego, w ilości 5 osobo-dni i świadczonej przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru instalacji i konfiguracji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną