Dostawa licencji oprogramowania Microsoft oraz rozszerzenie licencji JIRA <Confluence> Gliffy Diagram for Confluence wraz z usługą wsparcia technicznego (maintenence)

Centrum Informatyczne Edukacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Informatyczne Edukacji
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-918 Warszawa, Al. Szucha
 • Telefon/fax: tel. 22 34 74 461 , fax. 22 34 74 804
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Informatyczne Edukacji
  Al. Szucha 25
  00-918 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 34 74 461, fax. 22 34 74 804
  REGON: 12339010000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji oprogramowania Microsoft oraz rozszerzenie licencji JIRA <Confluence> Gliffy Diagram for Confluence wraz z usługą wsparcia technicznego (maintenence)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa licencji oprogramowania Microsoft oraz rozszerzenie licencji JIRA <Confluence> Gliffy Diagram for Confluence wraz z usługą wsparcia technicznego (maintenence). Opis Przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48517000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną