Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office MOLP OfficeStd 2019 OLP NL Gov lub równoważnych dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-564 Warszawa, Koszykowa
 • Telefon/fax: tel. 22 6015496 , fax. 22 6270680
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Koszykowa 16
  00-564 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6015496, fax. 22 6270680
  REGON: 17315012000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.udsc.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office MOLP OfficeStd 2019 OLP NL Gov lub równoważnych dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców 100 licencji oprogramowania Microsoft Office Standard 2019 OLP NL Gov lub równoważnych, drogą elektroniczną tj. poprzez dostęp do strony internetowej zawierającej ww. oprogramowanie i dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z programu na wymaganej liczbie stanowisk roboczych oraz informacje umożliwiające instalację. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48517000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną