Dostawa lampek biurkowych w ramach wyposażenia internatów i kwater internatowych

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska
 • Telefon/fax: tel. (89)5363100 , fax. (89)5363180
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  ul. Nowowiejska 26 A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (89)5363100, fax. (89)5363180
  REGON: 01126394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja Wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa lampek biurkowych w ramach wyposażenia internatów i kwater internatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa lampek biurkowych do kwater internatowych, internatów oraz do magazynu AMW OR w Olsztynie. 2. Jako dostawę należy rozumieć dostarczenie nowych produktów (wolnych od wad), w tym ich transport, wniesienie do wskazanych lokali w budynkach, rozpakowanie, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątniecie pomieszczeń i inne wyżej nie wymienione, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej. 3. W cenie dostawy należy ująć również wszystkie koszty związane z dostawą lampek. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31521100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną