Dostawa komputerów dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-013 Warszawa, ul. Jasna
 • Telefon/fax: tel. (22) 553 78 65, , fax. (22) 553 78 67
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  ul. Jasna 2/4
  00-013 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 553 78 65, , fax. (22) 553 78 67
  REGON: 01560870900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.warszawa.wsa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z podziałem na części: 1) Część I – komputery stacjonarne wraz z systemem operacyjnym w ilości 180 sztuk, 2) Część II – komputery przenośne wraz z systemem operacyjnym w ilości 15 sztuk, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Część I dla komputerów stacjonarnych– Załącznik Nr 6A do SIWZ, 2) Część II dla komputerów przenośnych– Załącznik Nr 6B do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną