Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-099 Warszawa, ul. Senatorska
 • Telefon/fax: tel. 223 124 400 , fax. 223 124 490
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  ul. Senatorska
  00-099 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223 124 400, fax. 223 124 490
  REGON: 16266500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ –Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: a) Rysunek A.1 „Rzut piwnicy” (dot. wszystkich części), b) Rysunek A.2 „Rzut parteru” (dot. wszystkich części), c) Rysunek A.3 „Rzut piętra” (dot. wszystkich części), d) Rysunek A.1AR „Rzut piwnicy pom. archiwum” (dot. części II), e) Rysunek B.1AR „Pom. archiwum – przekrój przez posadzkę” (dot. części II). Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1. Część I: meble i wyposażenie biurowe, 2. Część II: meble archiwalne, 3. Część III: artykuły łazienkowe. 3. Opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz załączniki wymienione w Rozdziale III ust. 2. Termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2. Zakończenie: Część I: meble i wyposażenie biurowe – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, Część II: meble archiwalne – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, Część III: artykuły łazienkowe – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną