Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, filia w Siedlcach, przy ul. Pułaskiego 19/21

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-205 Warszawa, ul. Młynarska
 • Telefon/fax: tel. 022 5784400 centrala, 5784489 , fax. 225 784 418
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
  ul. Młynarska 16
  01-205 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5784400 centrala, 5784489, fax. 225 784 418
  REGON: 16362050000190
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wupwarszawa.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, filia w Siedlcach, przy ul. Pułaskiego 19/21
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, filia w Siedlcach, przy ul. Pułaskiego 19/21. W zakres przedmiotu umowy wchodzi: a. dostawa, montaż i konserwacja-serwis wraz z usuwaniem awarii w okresie udzielonej gwarancji, fabrycznie nowego dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, przy ul. Pułaskiego 19/ 21 w Siedlcach, w istniejącym szybie dźwigowym, b. demontaż istniejącego dźwigu osobowego, c. wykonanie wszelkich czynności związanych z uzyskaniem decyzji Urzędu Dozoru Technicznego /zwany dalej UDT/ zezwalającej na dopuszczenie do eksploatacji zamontowanego dźwigu, d. sprawowanie nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY). Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w siedleckiej filii WUP w Warszawie, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: Osoba do kontaktu: Zbigniew Czarnocki, tel. kontaktowy: (25) 632-73-21 - sekretariat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45313100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną