Dostawa i montaż mebli biurowych

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska
 • Telefon/fax: tel. 22 613 46 19, 623 36 98 , fax. 22 623 36 93
 • Data zamieszczenia: 2019-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 613 46 19, 623 36 98, fax. 22 623 36 93
  REGON: 18046000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem do pomieszczeń biurowych w budynku „A” CIOP – PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie: Lp. Nazwa przedmiotu Symbol Liczba (szt.) 1. Stół konferencyjny S1 24 2. Stolik kawowy S2 5 3. Stolik komputerowy S3 1 4. Krzesło tapicerowane konferencyjne K1 60 5. Meble wypoczynkowe 5.1. Sofa modułowa podwójna szara F1 2 5.2. Fotel modułowy prosty szary F2 6 5.3. Fotel modułowy narożny pomarańczowy F3 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku oraz ustawione w pomieszczeniach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble były objęte co najmniej 60 miesięcznym okresem gwarancji, obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe, a także wady w funkcjonowaniu. Meble mają być przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynku biurowym o charakterze obiektu użyteczności publicznej. Konstrukcja ma być wykonana staranie z dużą dbałością o szczegóły, z materiałów wysokiej jakości. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania odpowiednich dokumentów normatywnych potwierdzających jakość i bezpieczeństwo użytkowania oraz wymaga, aby Wykonawca posiadał dla oferowanego przedmiotu zamówienia certyfikaty i atesty (w tym atest potwierdzający klasę higieniczności E1 płyty, z której wykonane są meble (stoły konferencyjne) oraz zaświadczenie potwierdzające, w odniesieniu do blatów stołów konferencyjnych, że właściwości użytkowe materiału gwarantują klasę ścieralności 3A). Certyfikaty, atesty powinny być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na etapie realizacji zamówienia. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zamieszczono zdjęcia i rysunki poglądowe w celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez Wykonawcę. Stanowią one wzór wymagań Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do Formularza oferty karty katalogowe oferowanych mebli (formatu min. A4). Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla, producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia to A4), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla, posiadane certyfikaty i atesty pozwalające zweryfikować, czy zaproponowany mebel spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Zamawiający wymaga wykonania mebli z płyt wiórowych o gęstości minimum 650 kg/m3. Zamawiający zakłada następującą kolorystykę mebli: Stoły konferencyjne – blaty szare i okleina (wg kolorystyki RAL 7037), nogi/stelaż stalowy chromowane, Stolik komputerowy – blat, boki, plecy szare (wg kolorystyki RAL 7037), stolik na kółkach, Krzesła konferencyjne – tapicerka szara, stelaż z rurek stalowych chromowanych, podłokietniki plastikowe czarne lub grafitowe, Sofa modułowa podwójna – tapicerka szara, nóżki z rurek stalowych chromowanych lub drewniane malowane w kolorze ciemno szarym, Fotele modułowe proste – tapicerka szara, nóżki z rurek stalowych chromowanych lub drewniane malowane w kolorze ciemno szarym, Fotele modułowe narożne – tapicerka pomarańczowa, nóżki z rurek stalowych chromowanych lub drewniane malowane w kolorze ciemno szarym, Ostateczna kolorystyka mebli zamówienia dla blatów, stołów, biurek, tapicerki zostanie wybrana na podstawie próbników dostarczonych przez wybranego Wykonawcę. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi wzorniki kolorów i materiałów przewidzianych do wykonania mebli. Wybór koloru nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym na bazie fabrycznego wzornika Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną