Dostawa gazów medycznych z dzierżawą oprzyrządowania/urządzeń niezbędnych do monitorowania i podawania gazu w podziale na 3 pakiety

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich
 • Telefon/fax: tel. +48228151024 , fax. +48228151015
 • Data zamieszczenia: 2019-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
  Al. Dzieci Polskich 20
  04-730 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48228151024, fax. +48228151015
  REGON: 00055796100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów medycznych z dzierżawą oprzyrządowania/urządzeń niezbędnych do monitorowania i podawania gazu w podziale na 3 pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych z dzierżawą oprzyrządowania urządzeń niezbędnych do monitorowania i podawania gazu – 3 pakiety na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 – Formularzach cenowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną