Dostawa gazu propan do celów grzewczych oraz dzierżawa zbiornika o pojemności 6700 litrów na potrzeby Stacji Obsługi Technicznej Szczecin Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-934 Warszawa, ul. Księżycowa
 • Telefon/fax: tel. + 48 22 22 99 931 , fax. +48 22 22 99 933
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
  ul. Księżycowa 5
  01-934 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. + 48 22 22 99 931, fax. +48 22 22 99 933
  REGON: 16321074000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpr.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazu propan do celów grzewczych oraz dzierżawa zbiornika o pojemności 6700 litrów na potrzeby Stacji Obsługi Technicznej Szczecin Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż (instalacja w wyznaczonym miejscu) podłączenie do istniejącej instalacji gazowej, dzierżawa zbiornika na gaz propan o pojemności 6700 litrów, oraz dostawy gazu propan w ilości około 130 000 litrów. Wskazaną w zdaniu poprzednim ilości gazu propan należy traktować jako ilość szacunkową. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44612000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną