Dostawa fabrycznie nowych elementów połączeń wykorzystywanych w układach elektrycznych i elektronicznych pojazdów Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół
 • Telefon/fax: tel. +48226554000 , fax. +48226433997
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
  ul. Wilczy Dół 5
  02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226554000, fax. +48226433997
  REGON: 01531459200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.metro.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych elementów połączeń wykorzystywanych w układach elektrycznych i elektronicznych pojazdów Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych elementów połączeń wykorzystywanych w układach elektrycznych i elektronicznych pojazdów Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Ilości oraz rodzaje poszczególnych elementów będących przedmiotem dostawy zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 Specyfikacji Technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja Techniczna wraz z załącznikami, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWP i będąca jej integralną częścią. Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z: 1) Specyfikacją Techniczną (zał. nr 1 do SIWP), 2) Wzorem umowy (zał. nr 6 do SIWP).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31220000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną