Dostawa elementów stykowych do pojazdów serii 81

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół
 • Telefon/fax: tel. +48226554000 , fax. +48226433997
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
  ul. Wilczy Dół 5
  02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226554000, fax. +48226433997
  REGON: 01531459200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://postepowania.metro.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elementów stykowych do pojazdów serii 81
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę elementów stykowych stosowanych w pojazdach serii 81 w podziale na 2 Zadania. Szczegółowy opis elementów stykowych objętych poszczególnymi Zadaniami (nazwa, nr rysunku, ilość) został określony w załącznikach do Specyfikacji Technicznej: 1) w załącznikach nr 1 i nr 2 do ST – w zakresie Zadania nr 1, 2) w załączniku nr 3 do ST – w zakresie Zadania nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31681100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną