Dostawa do NSA materiałów biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Naczelny Sąd Administracyjny
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-011 Warszawa, ul. Gabriela Piotra Boduena
 • Telefon/fax: tel. 22 5516000 , fax. 22 5516852
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Naczelny Sąd Administracyjny
  ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
  00-011 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5516000, fax. 22 5516852
  REGON: 84931000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nsa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do NSA materiałów biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego fabrycznie nowych materiałów biurowych (zwanych dalej materiałami), w asortymencie określonym w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamówione materiały biurowe w terminie określonym w ofercie, nie dłuższym niż 5 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zamówienia, własnym transportem Wykonawcy i na jego własny koszt, bezpośrednio do pomieszczenia magazynu w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 9.00 do 14.00. 3. Zamawiający informuje, że podana w załączniku nr 2 do SIWZ ilość poszczególnych materiałów biurowych jest wielkością orientacyjną i zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupów ze względu na aktualne potrzeby lub posiadane środki finansowe, bez żadnych konsekwencji prawnych i finansowych. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną