Dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Naczelny Sąd Administracyjny
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-011 Warszawa, ul. Gabriela Piotra Boduena
 • Telefon/fax: tel. 22 5516000 , fax. 22 5516852
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Naczelny Sąd Administracyjny
  ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
  00-011 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5516000, fax. 22 5516852
  REGON: 84931000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nsa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych (zwanych dalej materiałami), w asortymencie określonym w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający informuje, że podana w załączniku nr 2 do SIWZ ilość materiałów eksploatacyjnych jest wielkością orientacyjną i zastrzega sobie prawo do zmiany ilości ze względu na aktualne potrzeby lub posiadane środki finansowe, bez żadnych konsekwencji prawnych i finansowych. 3. Dostarczane materiały muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. Zamawiający nie dopuszcza materiałów regenerowanych i refabrykowanych. 4. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamówione materiały w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zamówienia, na własny koszt, bezpośrednio do pomieszczenia magazynu w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 9.00 do 14.00. 5. Wymienione w załączniku nr 2 towary konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać oferowane materiały, aby spełniały wymagania stawiane przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjnych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (art. 29 ust. 3 ustawy). 6. Materiały muszą być oryginalne oraz fabrycznie nowe (należy to rozumieć w ten sposób, że są to materiały dopuszczone przez producenta urządzeń do stosowania zgodnie z warunkami instrukcji eksploatacji/ instrukcji obsługi oraz gwarancji udzielanej przez producenta). W przypadku oferowania materiałów równoważnych opisywanym przez Zamawiającego, za równoważne uznaje się produkty nieregenerowane i nierefabrykowane w ogóle, nie poddane procesowi ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów oraz takie, które są dopuszczone przez producenta sprzętu lub przez serwis autoryzowany producenta i ich użycie nie spowoduje wygaśnięcia gwarancji lub uszkodzenia sprzętu. Wykonawca złoży w formularzu ofertowym oświadczenie o spełnianiu przez oferowane materiały ww. wymogów. 7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne do opisywanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192113-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną