dostawa do Kancelarii Senatu fabrycznie nowych samochodów osobowych wraz z pakietami ubezpieczeń

Kancelaria Senatu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kancelaria Senatu
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-902 Warszawa, Wiejska
 • Telefon/fax: tel. +48226949035 , fax. +48226949213
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Senatu
  Wiejska 6/8
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226949035, fax. +48226949213
  REGON: 00139380011000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.senat.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kancelaria Senatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa do Kancelarii Senatu fabrycznie nowych samochodów osobowych wraz z pakietami ubezpieczeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Kancelarii Senatu 5 fabrycznie nowych samochodów osobowych, wraz z pakietami ubezpieczeń: AC – pełne - z ryzykiem kradzieży, OC, Assistance 24 h, NNW oraz ZK, na rok (liczony od dnia zarejestrowania każdego samochodu), w tym: dostawa 4 nowych identycznych samochodów osobowych wraz z pakietami ubezpieczeń: AC – pełne - z ryzykiem kradzieży, OC, Assistance 24 h, NNW oraz ZK, na rok (liczony od dnia zarejestrowania każdego samochodu) – część I zamówienia oraz dostawa 1 nowego samochodu osobowego typu kombi z pakietem ubezpieczeń: AC – pełne - z ryzykiem kradzieży, OC, Assistance 24 h, NNW oraz ZK, na rok (liczony od dnia zarejestrowania samochodu) – część II zamówienia. 2. Samochody muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2019 roku, posiadać homologację oraz muszą być kompletne i wolne od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). 3. Odbiór samochodów zostanie potwierdzony protokołem. 4. Szczegółowy opis części I zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ, szczegółowy opis części II zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną część zamówienia (część I albo część II), albo na obie części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną