Dostawa czasopism zagranicznych w prenumeracie rocznej, od numeru 1 do numeru ostatniego za rok 2020, w wersji drukowanej wraz z bezpłatnymi dostępami online, do Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-554 Warszawa, Aleja Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 225 648 608 , fax. 225 648 608
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Aleja Niepodległości 162
  02-554 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 648 608, fax. 225 648 608
  REGON: 15020000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sgh.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Publiczna uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa czasopism zagranicznych w prenumeracie rocznej, od numeru 1 do numeru ostatniego za rok 2020, w wersji drukowanej wraz z bezpłatnymi dostępami online, do Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa czasopism zagranicznych w prenumeracie rocznej, od numeru 1 do numeru ostatniego za rok 2020, w wersji drukowanej wraz z bezpłatnymi dostępami online, do Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki: nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia nr 2 do SIWZ - lista czasopism nr 3 do SIWZ - projekt umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną