Dostawa budek wartowniczych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021

Jednostka Wojskowa Nr 6021 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 6021
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-909 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 261847581 , fax. 261847577
 • Data zamieszczenia: 2019-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 6021
  Żwirki i Wigury 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261847581, fax. 261847577
  REGON: 14626847100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ozgst.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa - obrona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa budek wartowniczych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 budek wartowniczych. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 44211100-3 Budynki modułowe i przenośne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowymi wymogami przedstawiono w załącznikach nr 1.1, nr 2 i 5 treści SIWZ (tj.: Specyfikacja asortymentowo - cenowa, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz Projekt umowy). Na dostarczony przedmiot umowy WYKONAWCA udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy, z wyłączeniem tego przedmiotu zamówienia, dla którego producent zastrzegł krótszy termin ważności, liczony od daty dostawy towaru.Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO parametrom technicznym, funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załącznik nr 2 treści SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44211100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną