Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w ramach projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, realizowanego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-349 Warszawa, Tamka
 • Telefon/fax: tel. 22 578 47 01/02 , fax. 22 578 47 47
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
  Tamka 1
  00-349 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 578 47 01/02, fax. 22 578 47 47
  REGON: 70012800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.SWIETOKRZYSKA.OHP.PL

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w ramach projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, realizowanego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, w ramach projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, realizowanego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr porozumienia: POWR.01.03.02-00-0003/16-01. Przedmiot zamówienia jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Komendę Główną OHP. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego i rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, artykułów biurowych, papieru i tonerów. Szczegółowy opis i planowany zakres ilościowy przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku asortymentowo – cenowym Nr 1A do SIWZ, który po wypełnieniu będzie stanowił integralną część umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną