Dostawa aparatury dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej – Laboratorium Nanoonkologii Doświadczalnej i Klinicznej w ramach Restrukturyzacji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Telefon/fax: tel. 225 931 390 , fax. 225 931 391
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 931 390, fax. 225 931 391
  REGON: 17845000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Szkoła Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej – Laboratorium Nanoonkologii Doświadczalnej i Klinicznej w ramach Restrukturyzacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej - Laboratorium Nanoonkologii Doświadczalnej i Klinicznej w ramach Restrukturyzacji; 2. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczona do Zamawiającego (adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, ul. Nowoursynowska 159c, Budynek 22, 02-776 Warszawa), ustawiony i uruchomiony w miejscu wskazanym przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem, gdy wymóg taki jest wskazany w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla danego Zadania; 3. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 4. Wszystkie elementy dostarczonego sprzętu muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015,2018,2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla danego Zadania; a) Sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie, niezbędne do uruchomienia; b) Wszystkie elementy sprzętu określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część . Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje; c) Wykonawca dołączy do sprzętu instrukcję obsługi w języku polskim lub języku angielskim wraz z dokumentacją techniczno-ruchową lub innym dokumentem z instrukcją użytkowania, instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP w języku polskim lub języku angielskim; d) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego z obsługi dostarczonego sprzętu dla pracowników Zamawiającego w ramach ceny przedmiotu zamówienia. Instruktaż odbędzie się w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego w terminie ustalonym z użytkownikiem gdy wymóg taki jest wskazany w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla danego Zadania; 5. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, które charakteryzują produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę oznacza to, iż jest to uzasadnione brakiem możliwości opisania przedmiotu zamówienia w inny sposób z uwagi na jego specyfikę; 6. We wskazanym przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie takie produkty, które posiadają parametry równoważne każdorazowo wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38436600-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną