Dostawa aparatu USG wraz z 4 sondami

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-564 Warszawa, ul. Strusia
 • Telefon/fax: tel. 22 590 09 23 , fax. 22 812 07 96
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer
  ul. Strusia 4/8
  04-564 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 590 09 23, fax. 22 812 07 96
  REGON: 13076183000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz-wawer.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu USG wraz z 4 sondami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG i 4 sond. 1.1 Dostarczone urządzenie winno być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku, w pełni sprawne i kompletne, spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji – opis przedmiotu zamówienia oraz posiadać wymagane świadectwa, certyfikaty oraz oznakowanie wymagane w treści ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania na terenie Polski, tj. certyfikat CE i deklarację zgodności. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia rekondycjonowanego lub demonstracyjnego. 1.2 Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego sprzętu wraz z dokumentacją w języku polskim do Przychodni Rejonowej nr 1 w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8. 1.3 Wykonawca przeszkoli teoretycznie i praktycznie pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi aparatu. 1.4 Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi: a) serwis zaoferowanego aparatu musi być realizowany bezpośrednio przez producenta urządzenia lub przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z treścią art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych. b) zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 24 miesięcy licząc od dnia wykonania dostawy potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. c) wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia Zamawiającemu możliwości zgłoszenia awarii na wskazany numer telefonu bądź adres poczty elektronicznej w dni powszednie w godzinach 8-20. d) w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania naprawy aparatu. Czas podjęcia czynności serwisowych, naprawczych aparatu: nie później niż w ciągu 12 godzin. Usunięcie awarii w ciągu 12 godzin od przystąpienia do czynności serwisowych, naprawczych. Z dokonanej naprawy zostanie sporządzony protokół określający wykonane czynności serwisowe oraz wymienione części. W razie naprawy aparatu przedłużającej się powyżej 48 godzin wykonawca zapewni aparat zastępczy. W wypadku 3 (trzech napraw) tego samego podzespołu aparatu w okresie gwarancji wykonawca wymieni podzespół na nowy. e) okres gwarancji, o którym mowa w pkt b zostaje wydłużony o okres niesprawności urządzenia. f) w okresie gwarancji (min. 24 miesięcy) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch przeglądów urządzenia ( tj. 1 raz w roku) – przeglądy winne być potwierdzone w paszporcie technicznym urządzenia. Jeżeli Wykonawca zaproponuje dłuższy termin gwarancji zostanie zachowana zasada: 1 przegląd minimum 1 raz w roku. 1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia na dostawę aparatu USG wraz z sondami w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33112200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną