Budowa placu zabaw, remont nawierzchni boisk sportowych (znak sprawy ZP-21/19)

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-691 Warszawa, Nowogrodzka
 • Telefon/fax: tel. 22 443 93 93 , fax. 22 443 94 85
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
  Nowogrodzka 43
  00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 93 93, fax. 22 443 94 85
  REGON: 15259663001080
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw, remont nawierzchni boisk sportowych (znak sprawy ZP-21/19)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie podzielone jest na dwie części: CZĘŚĆ 1 - Budowa placu zabaw oraz remont ogrodzenia przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11 w Warszawie. CZĘŚĆ 2 - Remont nawierzchni boisk sportowych dla XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego przy ul. Smolnej 30 w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną