Budowa parkingu na terenie położonym przy al. Jerozolimskie, pomiędzy ul. Spiska a pl. Zawiszy

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna
 • Telefon/fax: tel. 22 55 89 000 , fax. 228 909 211
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Chmielna 120
  00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 89 000, fax. 228 909 211
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdm.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu na terenie położonym przy al. Jerozolimskie, pomiędzy ul. Spiska a pl. Zawiszy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowę parkingu na terenie położonym przy al. Jerozolimskie, pomiędzy ul. Spiska a pl. Zawiszy Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 5 548 000 EURO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną