Budowa lokalnej kotłowni gazowej z instalacją centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz wymianą instalacji gazowej oraz wod - kan w budynku mieszkalnym przy ul. Irysowej 8 w Warszawie.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-660 Warszawa, ul. Irysowa
 • Telefon/fax: tel. 022 5493727, 5493737 , fax. 225 493 737
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  ul. Irysowa 19
  02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5493727, 5493737, fax. 225 493 737
  REGON: 10858407000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa lokalnej kotłowni gazowej z instalacją centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz wymianą instalacji gazowej oraz wod - kan w budynku mieszkalnym przy ul. Irysowej 8 w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa lokalnej kotłowni gazowej z instalacją centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz wymianą instalacji gazowej oraz wod - kan w budynku mieszkalnym przy ul. Irysowej 8 w Warszawie na podstawie projektów wykonawczych: - kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Irysowej 8 w Warszawie” – branża sanitarna, autorstwa mgr inż. Małgorzaty Olesińskiej z listopada 2018r. - kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Irysowej 8 w Warszawie” – branża elektryczna, autorstwa mgr inż. Zbigniewa Winiarka z listopada 2018r. - instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Irysowej 8, autorstwa mgr inż. Agnieszki Gregorowicz z grudnia 2018r. - wymiany instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji cwu i kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy ul. Irysowej 8 w Warszawie”, autorstwa mgr inż. Agnieszki Gregorowicz z października 2018 r. oraz Projektu budowlanego kotłowni gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Irysowej 8 w Warszawie” – instalacje elektryczne, autorstwa mgr inż. Zbigniewa Winiarka z listopada 2018 r. 1.1. Zakres robót obejmuje: 1.1.1. Branża sanitarna: - montaż gazowego kotła wiszącego o mocy 50 kW; - montaż podgrzewacza pojemnościowego 300 l; - montaż pompy obiegowej i cyrkulacyjnej; - montaż naczynia Reflex; - montaż przewodu dwuściennego Ф113/O163 na elewacji budynku; - montaż automatyki pogodowej; - montaż stacji uzdatniania wody; - demontaż instalacji gazowej w budynku; - montaż zasilania gazowego kotła w kotłowni; - montaż instalacji gazowej stalowej łączonej przez spawanie; - montaż skrzynek gazomierzowych dla 7 lokali; - montaż lokalowych instalacji gazowych; - demontaż etażowej instalacji ogrzewania zasilanych z pieców gazowych w 5 lokalach; - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym z rozdziałem dolnym; - montaż i regulacja przy grzejnikowych zaworów termostatycznych; - montaż instalacji centralnej ciepłej wody od rozdzielacza w kotłowni do odbiorników; - wymiana instalacji zimnej wody w budynku; - wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku od urządzeń do przykanalika; 1.1.2. Branża budowlana: - wykonanie posadzki wodoszczelnej i niepylącej; - wykończenie ścian kotłowni jako niepylące i wodoodporne; - montaż drzwi wejściowych o odporności ogniowej EI60 z zamkiem panicznym; - wykonanie przejść instalacji przez przegrody jako gazoszczelne i ognioodporne; 1.1.3. Branża elektryczna: - instalację sterowania i automatyki kotłowni, - instalacje zasilania 230/400V odbiorów kotłowni jak pomy, kocioł, oświetlenie, - instalację awarii gazu w kotłowni ,połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń prądem elektrycznym. Uwaga: Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zabezpieczyć chodniki oraz wejścia do budynku przed możliwością zabrudzenia lub uszkodzenia. 2. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ będą wykonywane pod nadzorem inspektora nadzoru branży budowlanej w DOM „Służewiec” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Smoluchowskiego 2. 3. Wszędzie tam gdzie w SIWZ i jej załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. zastosowanie materiałów posiadających co najmniej te same parametry techniczne i standardy jakościowe, co wskazane w SIWZ lub posiadających parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego w SIWZ oraz spełniających wymogi odpowiednich polskich norm / aprobat technicznych i inne zgodnie z wymogiem pkt. 3.6. SIWZ. 4. Warunki realizacji zamówienia i gwarancji zawierają: przedmiary robót – stanowiące Rozdział V SIWZ, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – stanowiące Rozdział IV SIWZ , Projekty wykonawcze i Projekt budowlany – stanowiące Rozdział VI SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy stanowiące Rozdział III SIWZ. 5. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ , mają być wykonywane z zgodnie z: 5.1. przedmiarami robót, określającym rodzaj, sposób wykonania i ilość planowanych do wykonania robót, które stanowią Rozdział V SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Rozdział IV SIWZ oraz Projektami wykonawczymi i Projektem budowlanym stanowiącymi Rozdział VI SIWZ i Decyzją Pozwolenie na budowę Nr 130/B/2019 z dnia 09.04.2019 r. 5.2. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami,) i jej przepisów wykonawczych, 5.3. wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych, certyfikatów zgodności, 5.4. zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 5.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania w trakcie wykonywania zamówienia materiałów i produktów odpowiadających wymaganiom ujętych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i w Ustawie o wyrobach budowlanych. Jeżeli na przewidywany do wykorzystania materiał lub wyrób nie ustanowiono normy technicznej to Wykonawca musi posiadać następujące, aktualne dokumenty: krajowe aprobaty techniczne (AT) lub europejskie aprobaty techniczne (ETA). Normy techniczne, których wymagania muszą spełniać stosowane materiały i wyroby, są wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Rozdział IV SIWZ oraz projektach wykonawczych i projekcie budowlanym, kóre stanowią Rozdział VI SIWZ i przedmiarach robót, które stanowią Rozdział V SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania robót w/w dokumentów dotyczących stosowanych materiałów. Ponadto podczas wykonywania zamówienia Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów atesty certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na stosowanie materiałów w budownictwie na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aktualną aprobatą techniczną. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do: 7.1. prowadzenia dziennika budowy dostarczonego przez Zamawiającego w dniu rozpoczęcia robót, 7.2. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż 200.000 złotych polskich lub równowartość tej kwoty, potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia. 7.3. zabezpieczenia obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych przed skutkami niepożądanych zdarzeń przez cały czas realizacji umowy, 7.4. dokonania we własnym zakresie i na własny koszt organizacji placu budowy oraz zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót, 7.5. umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionego dzieła budowlanego, 7.6. utrzymania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia ładu i porządku na terenie i obiekcie, na którym wykonuje roboty oraz uporządkuje teren i obiekt po zakończeniu robót, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. 7.7. wykonywania robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia, 7.8. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, które stanowią Rozdział V SIWZ. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika robót budowlanych w branży sanitarnej, elektrycznej i ogólnobudowlanej objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie, na zasoby których Wykonawca się powołuje oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje. 7.8.1. a)osoby, które będą kierować robotami budowlanymi w branży sanitarnej, o których mowa w pkt. 3.7.8. SIWZ, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone przepisami Prawa budowlanego i muszą się wykazać posiadaniem co najmniej 24-sto miesięcznej praktyki zawodowej przy nadzorowaniu robót budowlanych sanitarnych. Praktyka zawodowa kierownika robót w sprawowaniu samodzielnego kierownictwa nad robotami budowlanymi, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i punktowana będzie w sposób opisany w pkt. 19. SIWZ. b) osoby, które będą kierować robotami budowlanymi w branży elektrycznej, o których mowa w pkt. 3.7.8. SIWZ, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych, określone przepisami Prawa budowlanego i muszą się wykazać posiadaniem co najmniej 24-sto miesięcznej praktyki zawodowej przy nadzorowaniu robót budowlanych elektrycznych. Praktyka zawodowa kierownika robót w sprawowaniu samodzielnego kierownictwa nad robotami budowlanymi, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i punktowana będzie w sposób opisany w pkt. 19. SIWZ. c) osoby, które będą kierować robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej, o których mowa w pkt. 3.7.8. SIWZ, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno -budowlanym, określone przepisami Prawa budowlanego i muszą się wykazać posiadaniem co najmniej 24-sto miesięcznej praktyki zawodowej przy nadzorowaniu robót ogólnobudowlanych. Praktyka zawodowa kierownika robót w sprawowaniu samodzielnego kierownictwa nad robotami budowlanymi, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i punktowana będzie w sposób opisany w pkt. 19. SIWZ. 7.8.2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do oferty kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych w branży sanitarnej, ogólnobudowlanej i elektrycznej, potrzebnych do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem zamówienia oraz kserokopie aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę, właściwych izb samorządu zawodowego osób, które będą kierownikami robót i zostanią wskazane w formularzu oferty. 7.9. poniesienia całkowitej odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub braku narzędzi, materiałów, placu budowy i terenu pod zaplecze budowy, 8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ oraz w § 1 Istotnych postanowień umowy (Rozdział III SIWZ) na czas minimum 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego tych robót, z tym, że dla materiałów wbudowanych okres ten nie może być krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta, nie mniej jednak niż 60 miesięcy, chyba że producent zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 60 miesięcy, wówczas Zamawiający uzna gwarancję udzieloną przez producenta materiałów - dokument gwarancyjny (wzór) stanowi załącznik do materiałów przetargowych. Wydłużenie okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy na roboty budowlane i montowane materiały o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i punktowane będzie w sposób opisany w pkt. 19. SIWZ. 9. Każdy kosztorys ofertowy musi być sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o załączony do SIWZ przedmiar robót (Rozdział V SIWZ) zachowując kolejność pozycji zgodną z otrzymanym przedmiarem robót. Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej z wyszczególnieniem robocizny, cen materiałów, cen najmu lub pracy sprzętu budowlanego oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nie objętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu materiałów. Zamawiający przyjmie do oceny kosztorys sporządzony metodą uproszczoną o ile dodatkowo będzie on zawierał podaną stawkę roboczogodziny oraz zestawienie cen materiałów i sprzętu. 10. Wykonawca musi się zobowiązać do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości oferty brutto, na zasadach określonych w pkt. 21 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl, 3) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w pkt 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych; 5a) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana. 5b) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa. 6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych 7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 11.1.Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób, których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji Zamawiającemu. 11.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną