Badanie wśród przedsiębiorców wielkości i charakterystyki rynku ponownego wykorzystania danych publicznych w Polsce,

Minister Cyfryzacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Minister Cyfryzacji
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-060 Warszawa, Królewska
 • Telefon/fax: tel. +48222455731, - , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Minister Cyfryzacji
  Królewska 27
  00-060 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48222455731, -, fax. -
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mc.gov.pl; www.mc.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Badanie wśród przedsiębiorców wielkości i charakterystyki rynku ponownego wykorzystania danych publicznych w Polsce,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ilościowego (przy wykorzystaniu techniki CAPI) wśród przedstawicieli firm, którego celem jest: 1. oszacowanie wielkości rynku ponownego wykorzystania danych publicznych; 2. określenie poziomu zainteresowania biznesu dostępem do otwartych danych publicznych; 3. zbadanie trendów rynkowych w tym zakresie; 4. rozpoznanie barier ograniczających ponowne wykorzystywanie danych publicznych; 5. określenie poziomu znajomości wśród przedsiębiorców portalu otwartych danych dane.gov.pl jako centralnego punktu dostępu do danych do dalszego wykorzystywania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79310000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną