ATiK – usługa wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych LAN oraz urządzeń serwerowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 225 055 494 , fax. 225 055 275
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
  al. Jana Pawła II 13
  00-828 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 055 494, fax. 225 055 275
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pfron.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ATiK – usługa wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych LAN oraz urządzeń serwerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług asysty technicznej i konserwacji sprzętu oraz oprogramowania (dalej: ATiK). Zakres prac prowadzonych przez Wykonawcę obejmował będzie w szczególności realizację usług związanych z: 1. Usuwaniem wykrytych Wad w tym w szczególności wsparciem w usuwaniu oraz usuwaniem Awarii z wyłączeniem serwisowych napraw Urządzeń. 2. Dostarczaniem Rozwiązań Tymczasowych / Obejść dla Awarii, których nie uda się rozwiązać w terminie określonym w SLA. 3. Realizowaniem prac związanych z wgrywaniem poprawek i nowych wersji oprogramowania wewnętrznego Urządzeń w siedzibie Zamawiającego wraz z testowaniem i dostosowywaniem konfiguracji Urządzeń zapewniającej prawidłowe działanie wszystkich wykorzystywanych funkcjonalności. 4. Realizowaniem prac rozwojowych w zakresie zmian konfiguracji i rekonfiguracji Urządzeń. 5. Wspieraniem Zamawiającego w analizowaniu, identyfikowaniu i obsłudze Incydentów w roli III linii wsparcia. 6. Wspieranie Zamawiającego w bieżącym dokonywaniu analiz, wykonywaniu raportów oraz przygotowywaniem statystyk. 7. Dokonywaniem okresowych analiz konfiguracji oraz wykorzystania Urządzeń, przygotowywanie w tym zakresie analiz, raportów, statystyk, wytycznych, podejmowanie czynności zaradczych w zakresie optymalizacji konfiguracji oraz identyfikowanie Incydentów. 8. Udzielaniem wsparcia Zamawiającemu w zakresie zgłoszeń serwisowych realizowanych w ramach gwarancji producenta Urządzeń. 9. Udzielaniem wsparcia Zamawiającemu w zakresie kontaktów z innymi podmiotami lub instytucjami. 10. Udzielaniem pisemnych oraz telefonicznych konsultacji zgłaszanych przez Zamawiającego, m.in. w sprawach związanych z bieżącym działaniem Urządzeń, doradztwem technicznym oraz w zakresie tematów dotyczycących zmian oraz rozwoju infrastruktury Zamawiającego. 11. Realizowanie warsztatów, instruktaży dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konfiguracji Urządzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72250000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną